Một số kết quả về rút gọn bài toán tìm khóa

Bài viết trình bày việc nghiên cứu các toán tử iđêan không tất định (idean non-deterministic operators) trong khuôn khổ của lý thuyết dàn, đồng thời cũng đưa ra một điều kiện cần để một tập thuộc tính là khóa.