Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Vật liệu gỗ trong kiến trúc cung đình Huế (1802 -1885)

Tìm hiểu việc tổ chức xây dựng cung điện Huế của triều Nguyễn. Cách sử dụng vật liệu gỗ tại Mộc thương và tuyển chọn thợ mộc vào làm việc trong Ty Doanh thiện. Nghiên cứu về mặt lịch sử, nghệ thuật kiến trúc và trang trí trên gỗ đang tồn tại trong Cung điện Huế. Đánh giá giá trị đặc trưng của vật liệu gỗ trong kiến trúc Cung điện của triều Nguyễn.