Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Trí thức Thừa Thiên Huế trong công cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Nghiên cứu và làm sáng tỏ những đóng góp của trí thức Thừa Thiên Huế trong công cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 trên tất cả các mặt chính trị - xã hội, góp phần đưa đến thắng lợi cuối cùng của quân và dân ta.