Luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam: Tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền Thị xã Đà Nẵng giai đoạn 1954 - 1975

Nghiên cứu vấn đề tổ chức bộ máy chính quyền thị xã Đà Nẵng dưới thời Việt Nam cộng hòa giai đoạn 1954 - 1975; Hoạt động của bộ máy chính quyền thị xã Đà Nẵng Giai đoạn 1954 - 1975; Đặc điểm và vai trò của bộ máy chính quyền thị xã Đà Nẵng giai đoạn 1954-1975.