Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Thủy quân triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1885

Nghiên cứu về tổ chức, phiên chế, hoạt động của thủy quân triều Nguyễn để thấy được vai trò, vị trí của lực lượng thủy quân trong hệ thống tổ chức quân đội triều Nguyễn và trong hoạt động bảo vệ vùng biển - đảo của quốc gia thời Nguyễn. Đánh giá hiệu quả, hạn chế, kinh nghiệm của hoạt động thủy quân trong giai đoạn 1802 - 1885.