Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Thông tin liên lạc ở miền Trung thời kỳ 1802 - 1945

Tìm hiểu hệ thống thông tin liên lạc ở miền Trung thời kỳ 1802 - 1945 từ việc tổ chức, đầu tư xây dựng, quản lý và hoạt động. Nghiên cứu tầm quan trọng của hệ thống thông tin liên lạc miền Trung trong trao đổi thông tin giữa các miền Nam và Bắc trong thời Nguyễn và thời Pháp Thuộc.