Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Quan hệ thương mại Đàng Trong với Trung Quốc và Nhật Bản

Nghiên cứu vấn đề thương mại của Đàng Trong với Trung Quốc, Nhật Bản. Lý giải vai trò, vị trí của Trung Quốc, Nhật Bản nói chung và thương nhân Nhật Bản và Hoa thương nói riêng với ngoại thương Việt nam cũng như sự phát triển hàng hóa, sự thịnh đạt của các đô thị cổ Việt Nam thế kỷ thứ XVI - XVII.