Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Phương thức tuyển chọn và chính sách sử dụng quan lại dưới triều vua Minh Mạng (1820 - 1840)

Tài liệu lưu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Khoa học Huế: Email :lib@husc.edu.vn, Điện thoại: 0543.822440