Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Phố cảng Thu Xà (Quảng Ngãi) từ thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XX

Nghiên cứu phố cảng Thu Xà (Quảng Ngãi) từ khi ra đời trong thế kỷ XVIII đến khi suy tàn vào giữa thế kỷ XX với những đối tượng cụ thể: Phố cảng Thu Xà với sự ra đời, phát triển và suy tàn; Đề cập đến các lọa thương nhân, đặc biệt là thương nhân người Hoa, về hàng hóa, nghề thủ công tại phố cảng; Các hoạt động văn hóa và dấu tích phố cảng.