Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Nghề gốm Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu quá trình hình thành làng nghề gốm thủ công nổi tiếng Hương Canh từ thế kỷ XVIII đến năm 2009 với sự tổng hợp các yếu tố (các đặc trưng) như vị tổ nghề, thợ và nghệ nhân tài khéo kết hợp với các quy trình / công nghệ sản xuất ra các sản phẩm có bản sắc riêng mang đặc trưng của vùng đất Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc.