Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Giáo dục của Thừa Thiên Huế giai đoạn 1989 - 2005

Nghiên cứu toàn diện (chủ trương chính sách của Đảng - Nhà nước; quá trình phát triển; thành tựu, hạn chế...) về sự nghiệp giáo dục Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 1989 -2005, qua đó góp phần nhận thức đầy đủ hơn lịch sử Thừa Thiên Huế thời kỳ đổi mới, cùng cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.