Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Chuyển biến kinh tế xã hội ở thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh,tỉnh Quảng Trị) giai đoạn 1986 - 2005

Nghiên cứu những chuyển biến của các ngành kinh tế ở thị trấn Hồ Xá trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Nghiên cứu sự chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần của người dân Hồ Xá trong mối quan hệ với sự phát triển kinh tế ở Thị trấn Hồ Xá như giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống trong những năm từ 1996 - 2005.