Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Chính sách của Triều Nguyễn đối với vùng núi miền Trung (1802 - 1883)

Khái quát tình hình vùng núi miền Trung trước thế kỷ XIX; Nghiên cứu các chính sách về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Triều Nguyễn đối với vùng Núi miền Trung từ 1802 -1883.