Luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam: Báo chí tiếng Việt xuất bản ở Huế giai đoạn (1927 - 1945)

Nghiên cứu báo chí trên phương diện lịch sử, gắn liền với các sự kiện lịch sử của dân tộc, nhìn nhận báo chí từ góc nhìn lịch sử (Không đi sâu vào chuyên ngành báo chí); Dựng lại bức tranh tổng thể về báo chí tiếng Việt xuất bản ở Huế thời kỳ 1927-1945; Đánh giá khách quan vị trí, vai trò, đóng góp cũng như hạn chế của báo chí Việt xuất bản ở Huế giai đoạn 1927-1945 đối với sự nghiệp cách mạng và các vấn đề chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội của Việt Nam thời kỳ đó.