Kỷ yếu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền ở các cơ quan báo chí cấp tỉnh trong cuộc sống đổi mới hiện nay

Kỷ yếu gồm có một số bài nghiên cứu sau: Tính cấp bách của việc nghiên cứu vấn đề mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và tổ chức chính quyền trong cơ quan báo chí cấp tỉnh thành; thành tựu, hạn chế của hoạt động báo chí và những vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và tổ chức chính quyền ở các cơ quan bao chí cấp tỉnh thành trong giai đoạn hiện nay ở nước ta; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền trong các cơ quan báo chí địa phương;... Mời bạn đọc tham khảo.