Kiểm kê phát thải khí nhà kính ở thành phố Đông Hà và đề xuất giải pháp giảm thiểu

Luận văn gồm ba chương: Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu (trình bày về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu; điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của thành
phố Đông Hà). Chương 2. Phát thải khí nhà kính ở thành phố Đông Hà (trình bày kết quả
tính toán các mức phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ở thành phố Đông Hà
bằng công cụ Bilan Carbone phiên bản 6); Chương 3. Giảm thiểu phát thải khí nhà kính ở thành phố Đông Hà (trình bày cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp giảm thiểu khí nhà kính hiệu quả và khả thi cho thành phố)