Khóa luận tốt nghiệp: Vận dụng marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU

Khóa luận tốt nghiệp: Vận dụng marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU nêu Nnhững vấn đề lý luận chung về marketing quốc tế, thị trường eu về hàng dệt may & thực tiễn vận dụng marketing quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam, các giải pháp vận dụng markeitng quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang EU.