Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nêu tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ và vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay.