Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam nhằm trình bày về những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh, tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm, thực trạng năng lực cạnh tranh của mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam, một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam.