Khóa luận tốt nghiệp: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - thực trạng và giải pháp

Khóa luận tốt nghiệp: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - thực trạng và giải pháp trình bày những vấn đề về Doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần, những vấn đề chung về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về cổ phần hóa.