Khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu

Trình bày tổng quan về khai phá tri thức và khai phá dữ liệu, khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu, một số đánh giá các thuật toán, cài đặt thử nghiệm