Khái niệm và một số đặc trưng của năng lực trực giác toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông

Bài viết trình bày khái niệm năng lực trực giác toán học và một số đặc trưng của năng lực trực giác toán học qua dạy học toán, từ đó chúng tôi đề xuất một số ý tưởng cho việc tổ chức hoạt động có thể phát huy những đặc trưng đó trong quá trình dạy học môn toán ở trường phổ thông.