Hiện trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp ở xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận văn trình bày Tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Khái quát về lãnh thổ nghiên cứu và hiện trạng quản lý, sử dụng ĐNN xã Vinh Hà. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng ĐNN ở khu vực nghiên cứu.