Hiện trạng và giải pháp quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên.

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các nhóm giải pháp khả thi nhằm quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản tại đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447