Hành trình Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và ánh sáng đối với cách mạng Việt Nam

Bài viết tập trung vào phân tích hành trình đầy gian khổ, khó khăn và thử thách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn con đường cứu nước, cứu dân. Đồng thời, làm rõ vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với cách mạng Việt Nam.