Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2 - Bùi Tấn Anh

Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2 gồm chương 4 đến hết chương 6. Nội dung của 3 chương trình bày về kiểm định giả thuyết, bố trí thí nghiệm và phân tích phương sai, phân loại hồi quy và tương quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo.