Giáo trình địa chất Việt Nam

• Là vùng tiếp giáp giữa 3 địa mảng lớn: Hoa Nam, Đông Dương
và Simao. Các địa mảng này có lịch sử tiến hóa đa dạng và phức
tạp, được thành tạo từ sự ghép nối giữa nhiều vi mảng (tiểu lục
địa trong nhiều thời kỳ khác nhau).
• Chịu tác động mạnh mẽ của hoạt động tạo núi Yến Sơn trong
Mesozoi muộn) và hoạt động va chạm Ấn Độ - Âu Á (trong
Kainozoi) dẫn đến sự biến cải của các cấu trúc có trước, làm
phức tạp hóa cấu trúc địa chất khu vực