Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2 gồm 3 chương, trình bày những nội dung sau: Ma trận và mối liên hệ giữa ma trận với không gian vectơ; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, một phần của lý thuyết dạng trong đại số tuyến tính nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến hình học, phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng; một số bài toán của quy hoạch tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo.