Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phương hướng cơ bản xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa truyền thống Việt Nam, khai thác sức mạnh của chế độ tập quyền và kiểm soát quyền lực trong chế độ tập quyền, phương hướng khắc phục những khó khăn của việc xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa truyền thống Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.