Ebook Tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Ngọc Châu

Cuốn sách "Tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở Việt Nam" của tác giả Nguyễn Ngọc Châu được biên soạn trên cơ sở tổng kết các kết quả nghiên cứu tuyến trùng EPN ở Việt Nam giai đoạn 1997-2005. Nội dung cuốn sách bao gồm 8 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương I đến chương IV về các vấn đề như: Tuyến trùng EPN trong nông nghiệp và y học, hình thái của tuyến trùng EPN, phân bố của tuyến trùng EPN trong tự nhiên, sinh học của tuyến trùng EPN.