Ebook Tư liệu Truyện Kiều - Thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh: Phần 1

"Tư liệu Truyện Kiều - Thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh" là cuốn sách tập hợp những kết quả nghiên cứu mới nhất của GS. Nguyễn Tài Cẩn về văn bản Truyện Kiều. Bố cục nội dung của cuốn sách gồm 4 phần, đưa ra những kiến giải về thời điểm Nguyễn Du viết Truyện Kiều, về việc lựa chọn các bản trục cho ba miền Nam, Bắc, Huế. Ebook Tư liệu Truyện Kiều - Thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh: Phần 1 gồm có 2 ý chính, đó là: giả thuyết và kiến nghị, thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh. Mời các bạn cùng tham khảo.