Ebook Trắc địa: Phần 1 - TS. Đàm Xuân Hoàn

Phần 1 của cuốn Ebook Trắc địa có kết cấu nội dung gồm 3 chương đầu trình bày về những kiến thức chung về trắc địa, đo độc cao, đo vẽ bình đồ. Các kiến thức được trình bày rõ ràng, chi tiết, bám sát chương trình đào tạo. Các bạn có thể tham khảo để nâng cao kiến thức.