Ebook Nguyên tắc phân loại và danh pháp động vật: Phần 1 - Nguyễn Ngọc Châu

Cuốn sách "Nguyên tắc phân loại và danh pháp động vật" của tác giả Nguyễn Ngọc Châu giới thiệu đến bạn đọc nội dung về các
nguyên tắc phân loại, phương pháp phân loại, thủ tục công bố phân loại và Luật quốc tế về Danh pháp động vật. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với phần I và phần II trong cuốn sách. Nội dung phần I về các nguyên tắc phân loại động vật, gồm 4 chương, từ chương 1 đến chương 4. Phần II giới thiệu về phương pháp phân loại động vật, gồm 6 chương, từ chương 5 đến chương 10.