Ebook Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí - Hoàng Anh

Ebook Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí trình bày đến bạn đọc một số vấn đề như: đặc điểm của ngôn ngữ báo chí, sự kết hợp khuôn mẫu và biểu cảm trong ngôn ngữ báo chí, cách thức tạo giá trị biểu cảm trong ngôn ngữ báo chí, sự khác biệt giữa ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ tác giả trong tác phẩm báo chí, phân loại tiêu đề các văn bản báo chí,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ nội dung chi tiết.