Ebook Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007: Phần 1

Ebook Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Cơ sở hình thành quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương, hai dân tộc Việt Nam và Lào đấu tranh giành độc lập, tự do, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945-1975). Mời các bạn cùng tham khảo.