Ebook Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ XXI: Phần 2

Nội dung phần 2 ebook "Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ XXI" gồm có: Nhìn lại mô hình phát triển Đông Á; Kinh nghiệm cải cách định chế của Hàn Quốc; Kinh nghiệm cải cách định chế của Thái Lan;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.