Ebook Bông hồng vàng: Phần 1 - Kônxtantin Pauxtôpxki

"Bông hồng vàng" bao gồm những ghi chép, suy nghĩ của Pauxtôpxki về công việc của người viết văn đã được nghệ thuật hóa dưới dạng những câu chuyện ngắn đặc sắc. Những vấn đề về lý luận sáng tác, cảm hứng nghệ thuật, quan hệ giữa cuộc đời và tác phẩm, ngôn ngữ văn học, phong cách làm việc của nhà văn, vẻ đẹp của lao động nghệ thuật đã được tác giả xây dựng thành những hình tượng sinh động, có sức lôi cuốn làm rung động bao trái tim và âm vang mãi trong tâm hồn của nhiều thế hệ bạn đọc.