Ebook Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình: Phần 2

Ebook Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình: Phần 2 sẽ mở ra cơ hội cho việc tiếp cận với những bình luận nhiều chiều về những vấn đề nảy sinh xung quanh các tranh chấp môi trường, về thực tiễn giải quyết tranh chấp, một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có nội dung liên quan trực tiếp đến giải quyết tranh chấp môi trường.