Đề tài nghiên cứu khoa học: Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010

Nội dung đề tài gồm có 3 phần chính: Hệ thống những vấn đề lý luận và quan điểm của Đảng, nhà nước về công tác báo chí; thực trạng tình hình hoạt động báo chí và đội ngũ nhà báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mời tham khảo.