Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 1995: Những giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí hiện nay (Kỷ yếu)

Kỷ yếu đề tài "Những giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí hiện nay" gồm có 3 phần chính với những nội dung cụ thể sau: Phần 1 - Các bài viết về đề tài (dạng bản thảo thô), phần 2 - Những bài viết đã đăng tạp chí, phần 3 - Một số kết quả điều tra xã hội học. Mời bạn đọc tham khảo.