Đánh giá vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí chính thống đối với thông tin mang yếu tố xì - căng - đan

Làm rõ nội hàm, bản chất của thông tin mang yếu tố xì - căng - đan, những hình ảnh tích cực, tiêu cực của nó đến hoạt động báo chí nói chung và tâm lý tiếp nhận thông tin của công chúng nói riêng.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447