Đánh giá tổng hợp điều kiện sinh thái tự nhiên phục vụ quy hoạch nông - lâm nghiệp huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu đặc thù sinh thái của lãnh thổ nghiên cứu; phân tích các yếu tố - điều kiện sinh thái, đánh giá, phân hạng mức độ thích hợp của các nhóm cây trồng so với tiềm năng sinh thái của huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị; ứng dụng phương pháp nghiên cứu cảnh quan cho việc xây dựng bản đồ cảnh quan lãnh thổ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447