Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác sử dụng cát nội đồng làm vật liệu xây dựng ở tỉnh Quảng Trị

Luận văn trình bày Tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng quản lý, khai thác sử dụng cát nội đồng làm VLXD ở tỉnh Quảng Trị; Đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng cát nội đồng làm vật liệu xây dựng ở tỉnh Quảng Trị.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447