Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Luận văn trình bày Tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng sử dụng đất huyện Cam Lộ; Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp huyện Cam Lộ.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447