Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Thực trạng khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Đông Hà;
Chương 3: Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Đông Hà.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447