Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý khai thác vật liệu xây dựng thông thường ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Làm rõ thực trạng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của các doanh nghiệp và những vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà
nước trong hoạt động khoáng sản ở huyện Phú Ninh.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447