Đánh giá tài nguyên đất đai và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái ở một số xã vùng đệm vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu và phân hạng thích nghi đất đai phục vụ cho xây dựng các mô hình kinh tế sinh thái (cả về tính đa dạng và sự phong phú - nghiên cứu có chọn lọc mang tính tiêu biểu) cho vùng đệm của các vườn quốc gia thuộc miền đồi núi. Đánh giá và đề xuất quy hoạch phát triển mô hình kinh tế sinh thái trong khu vực nghiên cứu (về kinh tế - xã hội và sự canh tác - bảo vệ môi trường).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447