Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp bền vững ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến việc đánh giá tài nguyên đất đai; Nghiên cứu các nhân tố sinh thái có liên quan đến quá trình hình thành và sử dụng đất ở huyện Phong Điền; Đánh giá mức độ thích hợp tài nguyên đất đai cho một số loại hình sử dụng theo bản đồ cảnh quan đã xây dựng. Đề xuất quy trình sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai đối với việc phát triển nông - lâm nghiệp một cách bền vững.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447