Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Tìm hiểu lý luận chung về đánh giá tài nguyên đất đai theo quy trình của FAO và ứng dụng cụ thể vào vùng đất Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên; Xác lập và phân vùng theo Aivasian (1983). Nghiên cứu mối quan hệ gắn bó giữa tự nhiên và xã hội để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai với bnar đồ sinh thái cảnh quan để phụ vụ cho việc phát triển nông - lâm nghiệp một cách bền vững.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447