Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho phát triển nông - lâm nghiệp bền vững ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu Tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất ở huyện Núi Thành. Xác lập luận cứ khoa học cho phát triển nông - lâm nghiệp trên cơ sở đánh giá mức độ thích nghi đất đai cho các loại hình sử dụng đất theo các đơn vị đất đai ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Đề xuất sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai cho mục đích phát triển nông - lâm nghiệp bền vững ở của huyện huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447